top of page
CEC3 TownHall_edited.jpg

 

21 novanm 2023 CEC3 Chanselye Town Hall 

Foto pa Christian Williams Fernandez
NYCPS/ FACE

Sou nou

 

     CEC3 se youn nan 32 Konsèy Edikasyon Kominotè (CEC) nan Vil Nouyòk. CEC3 reprezante Distri Lekòl Kominotè 3 ki gen ladann lekòl primè ak lekòl presegondè. CEC 3 kenbereyinyon chak mwa, epi kontribye nan fòme politik edikasyon nan Distri 3.
 

     Responsablite CEC3 yo etabli pa lwa eta a ak egzekiteantre nanrègleman Chanselye a. Responsablite sa yo genyen ladan yo: apwouve liy zòn lekòl yo, òganize odyans sou plan kapital la, evalye sipèentandan kominotè yo, ak bay opinyon sou lòt pwoblèm politik enpòtan.

         Paran yo nan distri yo chwazi manm Konsèy Edikasyon Kominotè pou dezan. Chak CEC gen 12 manm, enkli dis paran eli ak de manm Prezidan Borough a nonmen, ansanm ak de elèv Sipèentandan Kominotè a chwazi.

Deklarasyon misyon CEC3

Konsèy Edikasyon Kominotè 3 (CEC3) Vil Nouyòk kwè chak timoun gen dwa pou jwenn yon bon jan kalite edikasyon, yon anviwonman lekòl ki an sekirite ak an sante, ak opòtinite edikasyonèl egal. Misyon CEC3 se ankouraje ak sipòte bezwen edikasyonèl elèv lekòl primè ak lekòl presegondè Distri 3 yo nan reprezante ak defann fanmi Distri 3 yo nan Depatman Edikasyon Vil Nouyòk.

Rankontre manm CEC3 2023-2025 ou yo

sharon.png

Ko-prezidan Sharon Collins, ELL

scollins@cec3.org

ursila.png

Ko-prezidan Ursila Jung

ursila@cec3.org

woz.png

VP - Dr Ting Yuan, BPA

ting@cec3.org

cheri.png
orange.png

Trezorye - Dr Darling J. Miramey

dr d@miramey.com

Anrejistreman Sekretè- Pòs vid

cec3@cec3.org

Yael.png

Yael Denbo

yael@cec3.org

Noe Odabashian

noah@cec3.org

gri.png

Sou entènèt jwèt Jill Rackmill

jill@cec3.org

ramata.png

Ramata Sackho, BPA

ramatasackho@yahoo.com

Kristin Savov
kristin@cec3.org

Manm
vid

Manm IEP
vid

D75 Manm
vid

Manm Elèv
vid

RÈGLÈ CEC3
bottom of page