top of page

Komite admisyon nan lekòl mwayen

Deklarasyon Misyon

,

Pou anvizaje ke elèv lekòl primè Distri 3 yo pral gen aksè ekitab nan edikasyon lekòl presegondè. Kote elèv yo ka pwospere epi yo ankouraje yo pou yo fè tranzisyon nan karyè ki gen siksè nan lekòl segondè. Paran yo jwenn sipò nan edikasyon ak defans pou pitit yo, amelyore edikasyon nan lekòl la ak nan kay la.

Kesyon?

kontakte: kristin@cec3.org

Enfòmasyon sou lekòl mwayen DOE:

 • Gid Kalite Lekòl la
  - Bay edikatè yo (ak manm kominote ki enterese yo) enfòmasyon detaye sou popilasyon elèv yo, kondisyon lekòl yo, ak siksè elèv yo.
  - Gen rezilta nan Sondaj Lekòl Vil Nouyòk la.
  - Disponib nan https://tools.nycenet.edu/guide/2019/

 • Dashboard pèfòmans lekòl la
  - Gen ladan plizyè ane nan done, konparezon kle, ak vizyalizasyon done.
  - Disponib nan https://tools.nycenet.edu/dashboard/

Lekòl Distri 3 yo

Èske nòt Egzamen Eta a nesesè POU Admisyon nan Lekòl Segondè?

bottom of page