top of page

D3 Enfòmasyon sou Lekòl Segondè

D0E Enfòmasyon sou Lekòl Segondè:

.

 • Snapshot Kalite Lekòl la
  - Bay fanmi yo yon rezime kondisyon lekòl yo
  ak rezilta pèfòmans nan chak lekòl.
  - Pou jwenn yon Snapshot, sèvi ak zouti rechèch la

 • Gid Kalite Lekòl la
  - Bay edikatè (ak manm kominote ki enterese)
  ak enfòmasyon detaye sou popilasyon elèv,
  kondisyon lekòl yo, ak siksè elèv yo.
  - Gen rezilta nan Sondaj Lekòl Vil Nouyòk la.
  - Disponib nan tools.nycenet.edu/guide/2017/

 • Dashboard pèfòmans lekòl la
  - Gen ladan plizyè ane nan done, konparezon kle,
  ak vizyalizasyon done yo.
  - Disponib nan tools.nycenet.edu/dashboard/

bottom of page