top of page

Distri 3 a gen sèt lekòl primè ak yon lekòl PK/K - 8 ki ofri pwogram de lang anplis ansèyman angle sèlman. Nou gen de pwogram de lang nan lekòl presegondè, youn ki ofri ansèyman Angle sèlman tou, e lòt la mande pou tout elèv yo etidye Panyòl.

Lis lekòl de lang Distri 3 a pou enprime

Kat zòn lekòl primè Distri 3 a

Link nan DoE School Search pou jwenn lekòl ki nan zòn ou an

Pwogram De Lang Distri 3

Lekòl Elemantè

PS 163 Alfred E. Smith

163 West 97 St.

212-678-2854

Panyòl

PS 165 Robert E. Simon

234 West 109 St.

212-678-2873

Panyòl

PS 242 Young Diplomats Magnet Academy

134 West 122 St.

212-678-2908

Italyen

(Pre-)Kindergarten - 8yèm ane

PS/IS 180 Hugo Newman

370 West 120 St.

212-678-2849

Panyòl

Lekòl mwayen

MS 247 Lekòl Segondè De Lang

100 West 77 St.

212-496-1050

Panyòl

MS 256 Lafayette Academy

154 West 93 St.

212-222-2857

franse

Anrichisman

Lekòl ki ofri diferan nivo ansèyman lang etranje kòm yon pati nan kourikoulòm jeneral yo.

PS 9 Sara Anderson

100 West 84 St.

212-678-2812

Panyòl

P.S./I.S. 191  The Riverside School For Makers and Artists (K-8)

300 West 61 Street

347-478-5228

Chinwa - Mandarin (K-5)

Panyòl (6-8)

PS 333 Manhattan School for Children

154 West 93 St.

212-222-1450

Panyòl (klas 7-8)

PS 334 Anderson School

100 West 77th.

212-595-7193

Panyòl

PS 859 Lekòl Espesyal Mizik

129 West 67th.

212-501-3318

Panyòl (klas 6-12)

bottom of page