top of page

Prezidan: Soumountha Keophilavong

Deklarasyon Misyon

,

Komite pou Ekite ak Ekselans espere reyalize balans konplè, ekite, ak divèsite lè li konsantre epi travay pou minimize diferans edikasyonèl ak finansye/resous ant lekòl Distri 3 yo.

Yo pote ajanda komite sa a nan kominote Distri 3 a pou li kapab manifeste gwo chanjman, epi li konte sou fòs konpreyansyon moral nou an ki gen resous ekitab ak aksè a bon jan kalite edikasyon pou tout elèv kèlkeswa sèks, ras, kòd postal, relijyon, fizik. kapasite oswa oryantasyon seksyèl obligatwa pou fanmi nou sèvi yo.

Nou chèche adrese nenpòt konpòtman sistemik oswa fondamantal ki ankouraje, ak soutni nenpòt lekòl nan Distri 3 a pou yo gen yon diferans ki rekonèt ant lekòl ki pi wo, ki nan mitan yo ak ki pi ba yo nan distri a nan pwen ke yo kenbe ak trete kòm separe. enstitisyon yo. Komite sa a pral travay pou elimine diferans lan nan fason pou respekte lwa peyi a ak kwayans nou ke "enstalasyon edikasyon separe yo se natirèlman inegal."

Objektif sa a pral reyalize lè yo bay:

 • Sipò- Kreye yon espas pou paran ak lidè lekòl yo pataje eksperyans yo ak inegalite epi idantifye twou vid ki genyen nan finansman, resous ak kourikoulòm.

 • Evalyasyon - Idantifye twou vid ki genyen finansye/resous ak edikasyon, answit atravè rechèch ak done estrateji solisyon pou konstwi, grandi, iterasyon, ak amelyore aksè elèv nou yo nan resous ak kourikoulòm solid atravè tout klas ak nivo nan tout lekòl Distri 3 yo.

 • Sensibilisation - Patenarya ak enplike paran Distri 3 yo, DOE ak ofisyèl eli yo nan eliminasyon twou vid ki genyen nan enstitisyon ak edikasyon.

 • Resous – Kreye yon clearinghouse resous pou lekòl yo gen plis aksè a finansman ak don an kalite.

,

Telechaje Gid Resous Paran ak Dwa Elèv Distri 3 la isit la.

Pwosè Reyinyon EEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

June 11th Equity & Excellence Committee Meeting

Retrospective - Insights and Data

 

I was happy to conduct the retrospective exercise and was even more pleased with the conversation and results.

 

This information has been shared with the Superintendent, principals, and teachers in attendance.

 

You'll find attached the data and insights put together from the event. This is through the lens as a parent, CEC member, and product developer. What is detailed below is how I've scrubbed and sliced the data so it can be helpful to you. Note that the raw data from the event is in the raw data page. 

 

 

Themes & Topics

Common themes were put together based on the attendees' feedback. These themes cut across the three original topics (Remote Learning, Assessment, and Special Education Plans).

 

The original topics were provided so folks had a frame of reference when commenting, and also provided some framing regarding the initial slice taken during the retro. What emerged were themes and topics. 

 

The topics provide an opportunity to quickly understand what the theme covers. 

 

Questions & Considerations

The themes and topics are boiled down to some questions and things to consider as we move forward. I've done my best to stay away from providing solutions. Ideally, the questions should help to realize what a solution could look like. 

 

 

Couple additional notes:

 • Usually, during a retrospective, the facilitator is trying to get unique comments per person, but because this was done in a digital chat, a "riot mentality" manifested where people frequently repeated what someone else said. As a rule of thumb, facilitators are trying to avoid this behavior; although this organically happens during the retrospective when done in person.

  In a controlled, in-person environment, people write their own thoughts, and when there are identical comments, it infers something to make note of. When using a chat, it's overwhelming and hard to avoid.

  A lot of repeats and "kudos" comments were removed; although I was not overly diligent with this. I did my best to keep the data clean.

 • A lot of comments were general statements without a lot of contexts or additional information. I've used these comments as I understood the context, but I am aware that a different meaning might have been intended.

 • No one's name was left in the comments, so they are all anonymous.

 • If a comment was submitted by a principal or teacher (assuming they could identify by name in the original chat file), their comment is preceded with PRINCIPAL or TEACHER.

 • A few comments did not get added as they didn't have a place that aligned to a theme. There were very few of these. They were left in bold in the raw data tab for future reference 

 

 

-- 

Dennis Morgan

Founder & President

 

 

Harlem CoLab

.

Rezilta Ekitab pou Tout Elèv
bottom of page